(قسمت اول)

نمی دونم چرابعضی هاوقتی یه اشتباهی می کنن بعضی دیگه خیلی کاسه داغترازآش میشن(حالا بگذریم که نمی دونیم توی این سنگ به سینه زدن هامنفعتی هم هست یافقط مودبانه وخوش بینانه اش ...ناشی گری محضه!) ...خلاصه برای ماست مالی کردن اشتباه هابه مسخره ترین توجیهات روی میارن گاهی پاروفراترازاین می ذارن وبجای اینکه لکه آلوده رو ازخرقه باآب پاک کنن میخوان آب روهم آلوده کنن بجای اینکه سعی کنن لجنی روکه بهشون چسبیده روباآب پاک کنن سعی می کنن آب روهم به خیال خودشون لجن مال کنن ...تازشتی خودشون نمایون نشه! همه روبه یه چشم می بینن پای همه رو میکشن وسط... خودشونومی خوان پاک جلوه بدند وگناهشونو به گردن دیگری بندازند!...راحت تربگم :الغریق یتشبث بکل حشیش!! امروز داشتم روزنامه ایران رو می خوندم به این تیتر دقت کنید!

ایران :جن گیرهاورمال هارا چه کسانی به دولت منتسب کردند...!

 

حالا این تیترهاروببینیدوبه نحوه انتخاب وچینش اون هادقت کنید... مساله خیلی جالبترمیشه!

تصویرخود گویاست!

آقای جوانفکرسخنگوی محترم آقای مشایی !:

که غیرازمسوولیت سایت ایرنا وروزنامه ایران وظیفه خطیرماست مالی کردن رسوایی جریان انحرافی رابه هرقیمت برعهده دارید!! ولوبه قیمت اینکه نام مطهری زمان وعقبه تءوریک نظام وعماررهبری رادرکنارسران فتنه (میرحسین موسوی مزدوروآقای هاشمی رفسنجانی) می آورید

این رابرای یادآوری عرض می کنم اگرحافظه ایی برایتان مانده باشد!! زمانی که دولت تمام هم وغمش ارزشهای اسلامی بودوحمایت ازولایت فقیه... آیت الله مصباح یزدی ازایشان حمایت می کردندبخاطراینکه اومروج مکتب اسلام وانقلاب بود نه مکتب ایرانی! نه کوروش هخامنشی ! نه رییس جمهورمکتبی که حامی ودلداده کسی است که معتقداست دوران اسلامگرایی تمام شده !!نه بخاطراینکه نام اواحمدی نژاداست نه بخاطراینکه او 25 میلیون رای آورد! دلهای خیلی ازمشتاقان انقلاب ورهبری درگرو اوبودچون دل اودرگرورهبری وانقلاب بودچون حرف رهبررازمین نمیزدچون هنوز میدان به کنه های خون آشامی دربدنه خودش وبال وپردادن به آنهارانداده بودچون دست رهبررامی بوسیدچون دراولین سفراستانی به محافظ های خودگفته بودخوشحال است توانسته درمقابل حملات به رهبری خاکریز بزندوحملات متوجه اوشودچون اینگونه نبودکه حکم رهبری درعزل مشایی رابنابرفلان بندقانون اساسی انجام دهدودرکنارش ده هاپست دیگررابه اوببخشدویافرمان رهبری رادرابقای مصلحی وزیراطلاعات زمین بزندوبعدقهرکندویک هفته دربست درخانه بماندوجلسه هیئت دولت رارهاکندچون اینگونه نبودکه عدم واکنش خودبه مجموعه اظهارات سخیف اسفندیاررحیم مشایی را(که نمی دانم ازکی مهندس شده اند!) که یکی ازآن تمام شدن دوران اسلامگرایی بوددرجلسه پاسخگویی به سوالات خبرنگاران بعنوان اجازه دادن به آزادی بیان قلمدادکند! بله احمدی نژادمورداتهام سران فتنه وخیلی های دیگربودوموردحمایت محکم نایب امام زمان وولی فقیه مسلم مان رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ایی (مدظله) وعلمابخصوص آیت الله مصباح یزدی بودچون او این احمدی نژاد نبودوامیدواریم دیگراین نباشدتاکماکان موردحمایت باشدالبته ایشان بزرگوارانه درصددبه خودآوردن اوهستندوبایدهم سخنان دلسوزانه وروشنگری های ایشان اینگونه باعث حملات عجیب واتهام زنی به ایشان شود  (ادامه دارد)


برچسب ها : مصداق  ,