هنوز شعارهای ارزشی شمایادمان مانده وهنوزهم درنسیم عدالتی که آوردیدنفس میکشیم هنوز یادمان هست که مردم وبچه های ستادچه خون دلی که نخوردندو چه نذرهاو نیازهاو توسلاتی که نکردندوچه اشکهایی که دراین راه ریخته نشدوحدیث کساهایی که خوانده نشد تادولتی برسرکارآید که آرمان های امام وانقلاب وشهدارا زنده کندالبته این آرمانها همیشه زنده است امام زنده است امامی خواستندآن رابه موزه تاریخ بسپرندوداشتنداین کار رامی کردندمی خواستندرهبری را ازبیخ وبن بخشکانندوسید علی را... ارزشها داشت پایمال می شد آقاتنهای تنهامانده بود وگرگ صفتانی برسرکاربودندکه چنگ ودندان تیز کرده بودندوچلچراغی درگوشه ایی تنهامالک وار وعماروار فریادمیزد واز دین واسلام ورهبرمظلوم و تنهایمان دفاع ودرآن ظلمت روشنگری میکرد ودیده بان وسنگربان رهبری بودوالبته هنوزهم هست بخاطرهمین دائمادرمعرض تهاجمات سنگین واتهامات عجیب غریب بود!متحجر خشونت گراو...البته برای اودفاع ازدین واسلام ورهبرآنقدرافتخارداشت وداردکه ازجان ومال وآبرو وهمه چیزخودگذشت ومی گذردوخودرابه اعتراف نوری زادبه کبریت اشتعال می سپرد ...تااینکه کسی برای یاری اسلام ونظام ورهبری ویاری عمار واردصحنه شد...باورمان نمی شدمردی ازجنس شهداوازنسل رزمندگان پاک وخاکی وارزشی وازجنس مردم برسرکارآیدکه شعار او آرمانهای امام وانقلاب باشد

ساده زیست باشدولایت پذیر باشد...انگارخواب می دیدیم که می خواهدمردی ازخویش برون آیدوکاری بکند لذاهمه دراین راه عشق سوختند ویاری خداوندمتعال وامدادغیبی اوهم کمک کرد وحماسه ایی بزرگ رقم خورد...

 آقای احمدی نژاد

یادتان هست دراولین سفراستانی خود درراه مشهدبه محافظان خود گفتیدکه خوشحالیدکه توانستیدخاکریزی برای دفاع ازرهبری بزنیدوخودتان آماج تهاجمات قراربگیرد؟

...شما نسیم عدالت آوردیدشمایادامام وشهدارا زنده کردیدشمارهبری رادلشادوخرسندکردیدوکاری کردیدکه لبخندرضایت برلبهای آقابنشیندشماکاری کردیدکه غرب واستکبار را ناامید کردیدوبه اعتراف آنها ایران رابه ایران انقلابی 57 و زمان امام بردیدخودرادرآن دوران دیدیم...نه تنهاامیددل مردم ایران شدید بلکه امیددل مستضعفان جهان شدیدغرب رابه تمسخرگرفتیدو ابهت پوشالی رزیم صهیونیستی وغرب رابرآب دادیدبه گفته سیدحسن نصرالله هیچ کس جز شماجرات اینکاررانداشت.
 شمامحبوب مستضعفان جهانیدچون درسازمان ملل سخن ازعدالت ومهدی موعود(عج)امام مهربانی هاوخوبی ها می آوریدونورامیدبه دل آنها می تابانید...

مهدی ...مسیح آمدنی ...سوشیانت..موعود ودعای مقدس اللهم عجل لولیک الفرج را درفضای آلوده ی کفرطنین افکن می کنید  و اندام نحس استکبار رابه لرزه درمیاورید ازنظرمردم دنیاشجاعت یعنی احمدی نژاد خوبی یعنی احمدی نژاد عدالت یعنی احمدی نژاد...

ودرموردشماکتابهادرجهان نوشته شد.

حال بی پرده میپرسم...

آقای احمدی نژاد چرا زالو صفتان دوروی مکار را ازبدنه دولت نمی کنید؟!کسانی که میانه ایی با اسلام وامام ورهبری وانقلاب وشهداندارند و هم وغم آنهابجای اسلام مکتب عزتمنداسلامی وتشیع ...کوروش هخامنشی مکتب ایرانی جشن های نوروز( که لابدازنظر آنها ازاعیاداسلامی هم مهمتراست!!! )وملی گرایی و...ست ؟!چراشمابایدحکم رهبر معظم انقلاب مبنی برعزل سردسته این زالوصفتان(که موجب ضربه به شما نظام وسرخوردگی دوستان میشود)راباتاخیرو بنابراستنادبه فلان بندقانون اساسی انجام دهید؟! چرابایدتصویر پشت سرشمادر روزملی فناوری جمله ایی باشد درباره آرش کمانگیر:برای ایران باتو باورکردیم آرش کمان گیر هستیم...!!! آزادی این آب وخاک مرهون مجاهدت های خالصانه شهدا جانبازان وشهدای گمنام است نه آرش کمانگیر!! چرابه نصایح دلسوزانتان جامه عمل نمی پوشانیدو اجازه می دهیداین زالوصفتان ازاحترام وعزت دولت شما سوء استفاده کنند ؟!
 ماشمارابه همان مردمجاهدخستگی ناپذیرمدافع ولایت وبسیجی شناخته ومی شناسیم مارا ناامید نکنید...
 مابرعهدمان هستیم مدافع امام وانقلاب وولایت وشما رییس جمهورمردمی وانقلابی ...
یادتان هست درهیئت درمراسم عزاداری محرم می گفتید:"یک موی سرشماومردم رابا خروارخروار ازین سیاستمدارهای بی خاصیت عوض نمی کنم"؟!
ماهم یک موی سرشمارابا خروارخروار ازاین سیاستمدارهای بی خاصیت عوض نمی کنیم .
بشرط انکه غیرخودی هایی راکه عزت این نظام وشما رانمی خواهندبیرون کنید.

آقای احمدی نژاد

خلوت دل نیست جای صحبت اغیار